Kas gali tapti MT nariu

Tarybos nariais gali būti Lietuvos profesinio rengimo įstaigų deleguoti  aktyvūs mokinių savivaldos atstovai (mokiniai).

PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1. Profesinių mokyklų mokinių taryba (toliau – Taryba) yra yra visuomeniniais pagrindais prie Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veikianti kolegiali Lietuvos profesinių mokyklų mokinių organizacija, turinti nuolatinės komisijos statusą, nesiekianti pelno, nepolitinė, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406) ir Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos įstatais.
2. Tarybos nariais gali būti aktyvūs profesinio rengimo centrų, profesinių mokyklų mokinių savivaldos atstovai (mokiniai), deleguoti profesinio mokymo įstaigos.
3. Tarybos veikla skirta formuoti ir įgyvendinti profesinių mokyklų veiklaus jaunimo įvaizdžio kūrimo politiką Lietuvoje, skatinti profesinių mokyklų jaunimo aktyvumą ir lyderystę.
4. Tarybos veiklos trukmė yra neterminuota.
5. Taryba veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos įstatų bei kitų teisės aktų.
6. Taryba nekontroliuoja narių veiklos iki to laiko, kol jie nepažeidžia Tarybos įstatų, Lietuvos Respublikos įstatymų ar Tarybos priimtų sprendimų ir nutarimų.
7. Tarybos būstinės adresas yra Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, Lietuvos Respublika.

2. Veiklos tikslai, uždaviniai
2.1. Tarybos veiklos tikslai:
2.1.1. Skatinti profesinių mokyklų jaunimo aktyvumą, stiprinti organizuotumą ir įtaką vietos bendruomenėse bei šalyje.
2.1.2. Skatinti profesinių mokyklų jaunimo iniciatyvas ir naudingą veiklą vietos bendruomenei bei savo šaliai.
2.1.3. Kryptingai formuoti profesinių mokyklų jaunimo politikos pagrindus, stiprinti jaunimo verslumo ugdymą bei jaunimo lyderių ugdymą ir mokymą.
2.1.4. Taryba siekia jungtis į Lietuvos ir užsienio šalių sambūrius.
2.2 Tarybos veiklos uždaviniai:
2.2.1. Suburti Lietuvos profesinių mokyklų atstovus bendrai veiklai švietimo srityje.
2.2.2. Palaikyti ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis įtakojančiomis jaunimo ir profesinių mokyklų veiklą, bendradarbiauti su vietos bendruomenių jaunimu visoje Lietuvoje.
2.2.3. Rengti jaunimo bendruomenines iniciatyvas, mokytis rengti projektus ir juos vykdyti savarankiškai arba dalyvaujat projektų vykdyme partnerių statusu.
2.2.4. Plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų jaunimo organizacijų Europoje, tinkamai atstovauti šalį ir Europą pasaulyje.
2.2.5. Remti iniciatyvas, skirtas mokymuisi visą gyvenimą, projektuojant jaunimo indėlį į šalies gerovę, stiprinant ryšius su vyresniąja karta.
2.2.6. Skatinti profesinių mokyklų tarpusavio konsultacijas bei gerąją patirtį, rengiant projektus, dalyvaujant programose, įtraukiant kitas suinteresuotas institucijas.

3. Tarybos nariai:
3.1. Mokinys norintis tapti Tarybos nariu:
3.1.1. Turi būti deleguotas profesinio rengimo centro ar profesinės mokyklos, įregistruotos pagal LR Švietimo įstatymą, mokinys,.
3.1.2. Turi atstovauti profesinio mokymo įstaigos mokinių reikalus ir interesus.
3.1.3. Turi pripažinti Tarybos nuostatus, įsipareigoti vykdyti visuotinio susirinkimo sprendimus, valdybos nutarimus ir pirmininko nurodymus.
3.2. Tarybos nariai turi teisę:
3.2.1. Kelti savo kandidatūrą į Tarybos pirmininko vietą.
3.2.2. Dalyvauti Tarybos veikloje ir gauti apie jos veiklą informaciją.
3.2.3. Teikti pasiūlymus dėl Tarybos veiklos sričių ir pagrindinių krypčių.
3.2.4. Atsisakyti Tarybos nario statuso, kai įvykdyti visi sutarti įsipareigojimai.
3.3. Tarybos nariai privalo:
3.3.1. Laikytis Tarybos nuostatų reikalavimų, vykdyti susirinkimo sprendimus, nutarimus, Pirmininko nurodymus.
3.3.2. Pranešti prieš tris dienas apie negalėjimą dalyvauti Tarybos susirinkime Tarybos Pirmininkui ar už susirinkimo organizavimą įgaliotam asmeniui.

4. Tarybos Pirmininkas:
4.1. Pirmininkas renkamas dvejiems metams susirinkimo metu atviru arba slaptu balsavimu. Kasmet išklausoma Pirmininko teikiama Tarybos veiklos ataskaita.
4.2. Turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų.
4.3. Šaukia posėdžius, jiems pirmininkauja, tvirtina posėdžių darbotvarkę, kartu su protokoluojančiu pasirašo susirinkimo sprendimus ir nutarimus.
4.4. Pasirašo sprendimus bei kitus su Tarybos veikla susijusius dokumentus.
4.5. Atstovauja Tarybą Valstybinėse institucijose, ryšiuose su organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
4.6. Sprendžia kitus klausimus, vykdydamas Tarybos nuostatus, nutarimus.
4.7. Pirmininkas Tarybos posėdžiuose turi lemiamą balso teisę.
4.8. Pirmininkui laikinai išvykus, susirgus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalint vykdyti savo pareigų, pirmininką pavaduoja Tarybos narys gavęs raštišką pirmininko pavedimą. Pavedimo metu atlikti pavaduotojo nario veiksmai aprobuojami Pirmininko parašu.

5. Tarybos įstatų keitimas ir papildymas
5.1. Tarybos nuostatai gali būti pakeisti ar papildyti susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsavime dalyvavusių narių balsų dauguma.

6. Tarybos veiklos nutraukimas ar reorganizavimas
6.1. Tarybos veikla nutraukiama susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Neįvykus susirinkimui, antras susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po mėnesio. Taip pat Tarybos veikla gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
6.2. Visus klausimus, susijusius su Tarybos veiklos nutraukimu ar reorganizavimu, sprendžia susirinkimo išrinkta likvidacinė reorganizacinė komisija.

Įstatai patvirtinti 2008-03-27 Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos visuotiniame narių susirinkime.