Mokinių taryba

Mokinių taryba

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos iniciatyva 2007 metais įkurta Profesinių mokyklų mokinių taryba jungia ir skatina profesinių mokyklų jaunimą iniciatyvumui, aktyvumui, organizuotumui, naudingai veiklai ir įtakai vietos bendruomenėse bei savo mieste.

Profesinių mokyklų mokinių taryba (toliau – Taryba) yra yra visuomeniniais pagrindais prie Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veikianti kolegiali Lietuvos profesinių mokyklų mokinių organizacija, turinti nuolatinės komisijos statusą, nesiekianti pelno, nepolitinė, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406) ir Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos įstatais.

Tarybos vizija – aktyvi, autoritetinga mokinių taryba, atstovaujanti Lietuvos profesinių mokyklų mokinių interesus.

Tarybos  misija – ugdyti kūrybingą, socialiai atsakingą, sumanų profesinių mokyklų jaunimą, įgyvendinantį iniciatyvas vietos bendruomenėse.

Tarybos veikla skirta formuoti ir įgyvendinti profesinių mokyklų veiklaus jaunimo įvaizdžio kūrimo politiką Lietuvoje, skatinti profesinių mokyklų jaunimo aktyvumą ir lyderystę.

Remiantis Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, išskirtomis vertybėmis (atvirumas, kūrybiškumas, atsakomybė), Tarybos veiklos kryptys yra šios:

Lyderystė

Kiekvienas asmuo, siekiantis prisidėti prie jaunimo aktyvinimo švietimo ir darbo rinkos srityse, turi  būti lyderis, atviras kitų interesams, kūrybiškai veikiantis ir prisiimantis atsakomybę už siūlomas idėjas.

Socialinė atsakomybė

Formuojant profesinių mokyklų veiklaus jaunimo įvaizdį, siekiama inicijuoti kūrybines veiklas, kurios ugdytų socialinę atsakomybę, taip prisidedant prie sumanios ekonomikos kūrimo.

Pilietiškumas

Formuojant profesinių mokyklų pilietiško jaunimo įvaizdį, siekiama inicijuoti kūrybines veiklas, kurios ugdytų pilietiškumą, taip prisidedant prie sumanios visuomenės kūrimo.